ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา กิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่คลัสเตอร์ ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ 500,000.00 บาท

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมการยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่คลัสเตอร์ ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ บริษัท ควอลิตี้

แอดแวนเทจ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ลงเมื่อวันที่ 05/05/2021

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม