ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา เช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับ SMEs” วงเงินงบประมาณ 11,000.00 บาท

    กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ สำหรับ SMEs” ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ และ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ด้วยรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ บริษัท เอ็มไอบี จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙,๖๓๐.๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงเมื่อวันที่ 05/05/2021

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม