วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วันที่เผยแพร่ : 07/12/2017 | เผยแพร่โดย : adminbimd

   ปี พ.ศ. 2560 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ปรับองค์กรให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 รวมทั้งเพิ่มบทบาทและภารกิจในการ ส่งเสริม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคต

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

ภารกิจ

   เพิ่มขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ และพัฒนาบริการอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

   เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ศึกษาและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และกระบวนการในการส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารงานและการจัดการแบบสากล เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการประกอบการอุตสาหกรรม

  2. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม และเชื่อมโยงให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม และหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

  3. นำร่องหลักสูตร รูปแบบ และกระบวนการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและการรวมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

  4. เสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมรายสาขาเป้าหมาย ให้มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการประกอบการสูงขึ้น

  5. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการบริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ