“RISMEP หนองบัวลำภู เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม Support SME”

วันที่เผยแพร่ : 27/01/2020 | เผยแพร่โดย : adminbimd

24 มกราคม 2563 หนองบัวลำภู : กบ.กข.กสอ. และ ศภ.4 กสอ. เข้าร่วมประชุมชี้แจงและแนะนำโครงการยกระดับศักยภาพการให้บริการ SMEs ด้วยเครือข่าย (RISMEP) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้กับหน่วยงานเครือข่ายส่งเสริม SME ทั้งภาครัฐและเอกชน 14 หน่วยงาน พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกิจกรรมและอนุมัติแผนปฏิบัติการของเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (นายอุทัย สอนเทศ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชวนพิศ โรงแรมณัฐพงศ์ แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ประชุมได้อนุมัติแผนของเครือข่าย โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย การให้บริการสนับสนุน SME ในพื้นที่ และการประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่าย โดยทั้ง 14 หน่วยงานยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการเพื่อประโยชน์กับ SME ในพื้นที่ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ