ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา การพัฒนาและปรับปรุงระบบ RISMEP Application วงเงินงบประมาณ 300,000.00 บาท

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการพัฒนาและปรับปรุงระบบ RISMEP Application จำนวน 1 งาน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ สโนว์พลูม โดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงเมื่อวันที่ 26/05/2020

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม