ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลงเมื่อวันที่ 26/05/2020

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม