ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ภายใต้กิจกรรมพัฒนา ผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ โครงการการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ 340,000.00 บาท

 กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ โครงการการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ได้แก่ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร จำกัดโดยเสนอราคาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   

       

ลงเมื่อวันที่ 05/05/2021

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม